Ombud

Barn i frihetEn gjemt konflikt er stillstand, en løst konflikt er framgang!

3. februar 2006 ble Steinerskolenes Ombudsordning opprettet, med det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudsordningen ble opprettet i et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Ulike parter kan søke råd og hjelp i saksforhold hvor det er krevende å få til en god dialog. Slik hjelp kan være samtaleledelse, formidling eller megling dersom situasjoner har låst seg. Ombudet kan altså arbeide med pågående konflikter, eller komme med uttalelse i saker som er avsluttet.

Dersom en av partene i første omgang ikke er enig i at en sak bør behandles av Ombudet, kan innsigelsen bringes inn for lederne i Steinerskoleforbundet (SF) og SFF, som uten opphold tar stilling til om saken skal fremmes. I positivt fall kan den annen part ikke motsette seg at Ombudet behandler saken.

I helt fastlåste konflikter kan partene ta kontakt med Ombudsordningen for Steinerskolenecertified language translationtranslate tres bien