Forslag til endringer i Opplæringslova, NOU 2019:23, er nå ute på høring.

Vi er bekymret for at Opplæringslovutvalget foreslår å fjerne lovhjemmelen som sier at det skal være en foreldreforening der alle foreldre ved skolen er medlemmer. Vi er redd det vil bidra til å fjerne en viktig ramme rundt foreldrenes engasjement og mulighet til innflytelse i skolen. Denne loven er viktig i vårt arbeid med å bistå foreldre som står i maktskjevhet med skolen. Vi har erfart at lovpålegget er viktig for alle foreldrenes mulighet til medvirkning i skoledemokratiet, og særlig i saker der det er uenighet mellom skolen og foreldre, eller mellom foreldre og foreldre.

Sff ønsker en Opplæringslov som tar på alvor det forskning (Udir, Samarbeidet mellom skole og hjem, Drugli, Nordahl) sier om betydningen av foreldrenes innsats for elevenes læringsutbytte, og da mener vi tydelige krav til samarbeidet er viktig. Vår erfaring tilsier at det ikke er tilstrekkelig å overlate dette ansvaret til den lokale skolens gode vilje og intensjoner.