Foreldreforening FAU

Foreldrearbeidet i steinerskolene innrettes og drives forskjellig. Det er lovpålagt å ha en foreldreforening der alle foreldre har stemmerett.


Filer for nedlasting. (.Doc)


Anbefalinger til organisering:

Sff anbefaler en demokratisk modell for foreldrearbeidet i skolen, der en valgt representant for hver klasse utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å arrangere årsmøte i foreldreforeningen.

Økonomi

Mye av foreldrearbeidet i steinerskolene er rettet mot økonomi. Steinerskolene mottar 85 % statsstøtte basert på et gjennomsnitt av kommunenes utgifter til skolebarn. Problemet med denne utregningen er at mange av utgiftene kommunen har til skole ikke regnes med, f. eks. vedlikeholdsutgifter. Steinerskolene mottar ingen støtte til skolebygg. Foreldrebetaling skal dekke de resterende 15 % til drift av skolen.

Foreldrearbeidet ved den enkelte skole innrettes og drives forskjellig. Her følger generell informasjon.

Foreldreutvalget har bruk for å kjenne til Privatskoleloven.
Foreldreutvalget har bruk for å kjenne til gode beslutningsprosesser og hvordan man tar gode beslutninger.
Møteteknikker, som konsensus, idédugnad, replikkrunde, og i hvilke situasjoner de egner seg.
Foreldreutvalget trenger å få vite hvilke beslutninger de er naturlig høringsinstans for, og hvordan de kan påvirke slike beslutninger.
Foreldreutvalget trenger å vite hvordan samarbeidet mellom Forvaltning, Skolestyre og Foreldreråd bør foregå.

Privatskoleloven om foreldredeltagelse

I Privatskoleloven står det at alle skoler skal ha et foreldreråd, og at en representant fra Foreldrerådet har møterett, talerett og protokollrett i skolestyret. Utover dette står det lite om foreldrenes deltagelse.

Foreldredeltagelse i Steinerskoler

De aller fleste steinerskoler har en langt sterkere deltagelse i skolens styring enn friskolelovens minimumskrav, og det blir da viktig å organisere foreldrearbeidet slik at alle foreldre får en likeverdig innflytelse og innsikt i dette arbeidet. Det er ikke uvanlig at Steinerskoler har et skolestyre hvor foreldrene har halvparten av plassene.

Opprettelse av Foreldreforening, vedtekter

Gjennom å opprette en egen foreldreforening, hvor alle foreldre er medlemmer, kan foreldrene bringe sin deltagelse i skolens styring inn i mer demokratiske og ordnede former. En forening har egne vedtekter og en selvstendig økonomi. Foreldreforeningen kan med basis i vedtektene organisere valg av foreldrerepresentanter til skolestyre, basert på en åpen nominasjonsprosess og hemmelige valg.

Medlemskap i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF)

Vedtektene bør ha opplysninger om SFF medlemskapet. Foreldrene kan utpeke en fast representant til å delta på regionmøter og landsmøter. SFF representanten bør velges på et allmøte. Av hensyn til kontinuitet i arbeidet er det en fordel om den samme forelderen har denne oppgaven i flere år.

Transparens – åpenhet og synlighet

Et av de viktigste kravene til en demokratisk medlemsorganisasjon, er at agendaen er åpen og synlig for alle, og at alle får innsyn i beslutningene som gjøres. Bare på denne måten kan man oppnå deltagelse fra alle. Dette innebærer at møteinnkallinger og referater fra foreldreforeningene bør være lett tilgjengelig for alle foreldre.

Oversikt over aktuelle Lover

Vi bringer her en oversikt over en del lover som er av spesiell interesse for Steinerskolene. Siste versjon av disse kan lastes ned fritt fra www.lovdata.no.

  • Opplæringsloven
  • Privatskoleloven
  • Stiftelsesloven
  • Forvaltningsloven
  • Menneskerettsloven, vedlegg 4, Art 13

Konflikthåndtering

Overalt hvor mennesker samarbeider vil det fra tid til annen oppstå konflikter. En konflikt er alltid utgangspunkt for utvikling. Når konflikter oppstår mellom foreldre og skolen, er det viktig å fokusere på å finne løsninger begge parter kan leve videre med.

En konflikt er aldri avsluttet før den er løst, og det kan noen ganger kreve hardt arbeid å finne fram til den beste løsningen. Ingen konflikt er løst før begge parter mener den er det! I denne prosessen trenger foreldre og lærere mot, støtte og oppmerksomhet. Mange kvier seg for å ta opp kritikk og uenighet, det kan i verste fall føre til at de beste løsningene går tapt!

Klassekontakten bør støtte foreldre som opplever å være i konflikt med skolen. Støtten kan gjerne være å henvise til andre hjelpeinstanser, og skal være uavhengig av klassekontaktens ståsted i den aktuelle saken. Det er viktig at partene i en konflikt blir tatt på alvor, uansett synskpunkt. Alle mennesker er forskjellige, og en konflikt er alltid alvorlig og reell for de involverte parter.
Husk at det finnes hjelp å få hvis en konflikt låser seg.

Alle konflikter bør løses ved samtale mellom partene, for å komme til gjensidig forståelse. Begge parter har ansvar for å gjøre seg forstått, og for å forstå den andre. Hvis partene ikke kommer videre ved hjelp av samtale, er tiden inne for å få hjelp.

Aktuelle hjelpere i en konflikt mellom skolen og foreldre kan være skolens tillitsgruppe. En eller flere personer herfra kan delta i samtalene, og hjelpe til med å finne løsninger. Vinner ikke dette frem kan det være aktuelt å ta kontakt med Steinerskolenes foreldreforbund.
Vi kan hjelpe til med å få oversikt over problemene, og delta i samtaler
I helt fastlåste konflikter kan partene ta kontakt med Ombudsordningen for Steinerskolene som er en nøytral instans med bred erfaring innenfor konflikthåndtering.

Klassekontaktens oppgaver i en situasjon der pågående konflikt mellom foreldre og skolen truer kvaliteten på barnas skolehverdag, er å påse at barna blir ivaretatt på best mulig måte til konflikten er løst. Her kan det være nødvendig å hente støtte fra foreldreforeningen eller skolens styre.

En gjemt konflikt er stillstand, en løst konflikt er framgang!
google adwords ценыпосуда оптом москва