Klassekontakt

ElevarbeidNy som klassekontakt ved Steinerskolen

En klassekontakt eller foreldrekontakt er ikke en lovpålagt funksjon, men de aller fleste skoler og klasser har klassekontakt. Dette er oftest en eller to foreldre i hver klasse. Skolen er imidlertid lovpålagt å ha et foreldreråd (se privatskoleloven § 5.4). Dette er foreldrene eller foresatte til alle elever ved skolen. Som regel velger foreldrerådet et styre eller arbeidsutvalg. Betegnelsen som brukes er gjerne FAU som er forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Noen skoler har andre betegnelser, slik som styret i foreldrelaget eller foreldreforeningen.

Klassekontaktens oppgaver

Hensikten med rollen som klassekontakt er å bidra til et godt miljø i klassen for elever, lærere og foreldre. Vi vet at godt klassemiljø er viktig for barnas utvikling og læring. God kontakt og gjensidig tillitt mellom hjem og skole er et viktig fundament for dette. Som klassekontakt er du derfor en ressurs for elevene, for foreldrene og for læreren.

Klassekontaktens rolle og oppgaver varierer mye fra klasse til klasse. Det er ofte opp til deg å definere rollen ved å ta initiativ og være i interaksjon med skolen og de andre foreldrene i klassen. Et godt råd er å definere noen oppgaver eller mål for deg selv, gjerne i dialog med klassekontakter som har hatt rollen før deg.

Delegering

Det er ikke meningen at du som klassekontakt skal gjøre alt selv. Delegering er vesentlig for å utnytte de ressurser som er i foreldregruppen, samtidig som det er mer gøy når flere samarbeider. Husk at noen mennesker liker å bli spurt, og de fleste er villige til å ta i et tak for klassen og derigjennom sitt eget barn.

Taushetsplikt

Som klassekontakt har du taushetsplikt iht. taushetsbestemmelsene i Forvaltningslovens §13 (lov-1967-02-10). Det betyr blant annet at informasjon om personlige forhold kan brukes i den grad det er relevant for en sak. Skal slik informasjon gjøres kjent for andre, skal det innhentes samtykke fra dem det gjelder. (www.lovdata.no)

Tips

Som klassekontakt er det nyttig å kjenne til foreldrerådets vedtekter. Få tak i dette fra FAU. Få gjerne tak i skolens vedtekter også, samt andre reglementer, for eksempel ordensreglement ved skolen.

Typiske oppgaver kan være:

  • Forberede foreldremøter sammen med klasselærer. Det er naturlig at klassekontakten har et fast informasjonspunkt på foreldremøtene. Dette kan brukes til å referere fra saker som håndteres av FAU, eller som kommer fra Foreldreforbundet etc. Det påligger et særlig ansvar for klassekontakten å sørge for kontinuitet ved at aksjoner og saker som ikke avsluttes følges opp, og beslutninger huskes etc. En notatperm som følger klassekontaktene brukes noen steder.
  • Representere klassen på FAU møter og derigjennom å sørge for samvirke mellom klassene.
  • Ta initiativ til klassearrangementer som turer, fester, møter, dugnader etc. Delegering av oppgaver er et stikkord her.
  • Bidra til å ta vare på klassens tradisjoner
  • Bidra til inkludering av nye foreldre i foreldregruppen. Dette er spesielt viktig på Steinerskoler der familier gjerne bor langt fra skolens nærmiljø og dermed ikke har naturlige møtepunkter utenom skolen.
  • Konfliktarbeid. Være samtalepartner for foreldre. Dette er et stort tema, ettersom små og større konflikter finner sted fra tid til annen. Som klassekontakt er det derfor viktig at du kjenner til og informerer om skolens systemer for konflikthåndtering, anti-mobbearbeid etc. Du må også kjenne til at steinerskolene har en ombudsordning som kan nyttes dersom konflikter ikke løses lokalt, eller dersom foreldre ønsker dette. Det er viktig at partene føler de blir hørt og at det er muligheter for å få hjelp. Samtidig er det viktig at sakene håndteres riktig fra første stund. Kjennskap til saksbehandling og informasjon om rammevilkår er viktig. Det er mer egne kapitler om konfliktløsning og ombudsordningen lenger bak i dette heftet.
  • Arrangere valg. Det er lurt å forberede skifte av klassekontakter i god tid slik at ved valg stiller personer som har interesse og er egnet. Det er uheldig at noen blir valgt som egentlig ikke vil bli det.
  • Ta initiativ til studiesirkler i samarbeid med skolen eller klasselærer for å få innblikk i undervisningsmetoder eller andre forhold relevant for Steinerskoler. Mange foreldre har spørsmål omkring antroposofi. Dette kan også være et aktuelt tema.

Mer informasjon

Det finnes mye informasjon om skole og klassekontaktrollen på internett. Se for eksempel følgende:

pr продвижение сайта 5полотенцесушитель для ванной электрический цена