Internasjonalt foreldrearbeid

Europeisk foreldrenettverk for steinerskolene

Foreldreforbundet i Norge har vært pådriver for å få til et godt foreldrenettverk for steinerskoleforeldre i Europa. Vi har siden 2007 bidratt til å arrangere årlige foreldremøter på forskjellige steinerskoler i Europa. Stadig flere land har nå deltatt, og vi har bidratt til at det har blitt startet nasjonale foreldreforeninger i bl. a. Italia, Ungarn, Latvia og Ukraina.

Det europeiske foreldrenettverket samarbeider tett med European council for Steiner Waldorf education

Det finnes steinerskoler i 55 land. Til sammen over 5000 skoler.Det europeiske foreldrearbeidet innen Steinerkolene startet i 1992 etter initativ fra Sverige, med opprettelsen av EFRSWSP. Denne organisasjonen ble nedlagt i 2001.

I 2003 ble det fra Norge og Sverige tatt initiativ til organisering av foreldrearbeidet, gjennom organisasjonen The International Waldorf Parents Assosiation (IWPA), hvis ambisiøse navn orgaisasjonen aldri greide å leve opp til. Det var ikke tatt høyde for at bare et fåtall land på dette tidspunktet faktisk har nasjonale foreldreorganisasjoner.

På IWPA møtet i Praha i 2006 ble det derfor bestemt å danne nettverksorganisasjon IWPN, hvor det ikke lenger er nødvendig med nasjonale foreldreorganisasjoner for å kunne delta i det internasjonale foreldrearbeidet.

IWPN (N for Network) hadde sitt første møte i Paris 1-2 juni 2007.

IWPN har eget websted på www.waldorfparents.net

ecswe-logo

This months email features our latest Newsletter, a day-by-day account of the recent Alliance for Childhood conference and the launch of a new section of our website – ‘Publications‘.

norway language translationпродвижение сайта заказать