Vedtekter

– for Steinerskolenes foreldreforbund,

Godkjent på Landsmøte 2017, under forutsetning av ny godkjenning på Landsmøte 2018.

1 BAKGRUNN

Steinerskolenes foreldreforbund, Sff, er en fellesorganisasjon for foreldre- og venneforeninger ved norske steinerskoler.

Steinerskolenes foreldreforbund i Norge ble stiftet 12. september 1987.

2 FORMÅL

Sff skal

– være et samarbeidsorgan for sine medlemmer.

– samarbeide med Steinerskoleforbundet

– fremme steinerpedagogikken i Norge.

– styrke arbeidsvilkårene for alle steinerskolene i Norge.

– fremme internasjonalt foreldrearbeid for steinerskolene.

 

3 OPPGAVER

Sff skal

– fremme medlemmenes interesser overfor sentrale myndigheter.

– stimulere og tilby råd og veiledning til medlemmenes arbeid overfor skoler og myndigheter.

– samle informasjon og erfaringer om driftsmessige forhold ved de pedagogiske institusjonene og tilby medlemmene råd og veiledning i slike spørsmål.

4 MEDLEMMER

Alle steinerskoler som har et organisert foreldre- og vennearbeid kan søke om medlemskap i Sff.

Styret godkjenner søknader om medlemskap.

Styret kan anbefale landsmøtet at et medlem som ikke følger vedtektene blir ekskludert.

Rettigheter: Et medlem har rett til å få tilgang til all relevant informasjon, råd og veiledning og kan delta i de aktiviteter Sff tilbyr.

Plikter: Et medlem plikter å overholde gjeldende vedtekter og avtaler og å betale fastsatt kontingent.

5 LEDELSE

Sffs høyeste myndighet er Landsmøtet.

Landsmøtet velger et styre, som leder Sff i landsmøteperioden.

En administrasjon ansatt av styret, utøver det daglige arbeidet.

 

 

5.1 LANDSMØTE

 

5.1.1 ORDINÆRT LANDSMØTE

Landsmøtet samles hvert år i mars.

Hver medlemsinstitusjon kan sende to delegater til landsmøtet, men hver medlemsinstitusjon har bare én stemme.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst en tredjedel av medlemmene er tilstede.

Styret kan invitere andre gjester til å delta på landsmøtet enten som observatører eller som deltakere med talerett, dog ikke med stemmerett.

Landsmøtets dagsorden:

  • Valg av møteleder og sekretær
  • Godkjenning av innkalling
  • Opprop og fastsettelse av stemmetall
  • Godkjenning av årsberetning.
  • Godkjenning av regnskap.
  • Fastsettelse av handlingsplan for kommende periode
  • Fastsettelse av budsjett og medlemskontingent for kommende periode
  • Valg av medlemmer til styret
  • Behandling av innkomne forslag.

Det skal innkalles til ordinært landsmøte med minst fire måneders varsel.

Forslag til landsmøtet skal være styret i hende minst en måned før landsmøtet.

Alle saksdokumenter og forslag som skal behandles på landsmøtet skal sendes medlemmene minst tre uker før landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet fattes med ordinært flertall, men ved endring av vedtektene kreves det 2/3 flertall. Ved forslag om å oppløse Sff stilles det spesielle krav til saksbehandlingen, se nedenfor.

 

5.1.2 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skal skje med minst to måneders varsel.

Alle saksdokumenter skal sendes medlemmene minst tre uker før ekstraordinært landsmøte.

 

5.2 STYRET

Landsmøtet velger et styre som består av minst fem medlemmer.  Det skal tilstrebes en balansert sammensetning av styret med representanter fra store og små skoler, by og land- skoler og med god geografisk spredning. Medlemmene velges for 3 år ad gangen. Gjenvalg er mulig. Styret fremmer forslag til nye kandidater for landsmøtet. Deltakelse i styret skal rullere blant medlemmene.

Styret konstituerer seg selv.

Styrets leder har ansvaret for å innkalle til styremøter. Sffs daglige leder er sekretær i styret.

Styret ansetter Sffs personale i tråd med rammevilkårene som landsmøtet har gitt. Styret utarbeider arbeidsinstruks for Sffs personale.

Styret kan opprette utvalg og delegere ansvar og myndighet til grupper og enkeltpersoner.

Styret skal møtes minst fem ganger i året.

Ved behandling av saker skal det tilstrebes enighet. Om ikke det oppnås fattes avgjørelsen med ordinært flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Det skal føres protokoll fra møtene i styret. Protokollene skal sendes alle medlemmene til orientering.

6 REGIONALE MØTER

Styret skal tilstrebe å arrangere regelmessige regionale møter; for medlemmene i Midt-Norge, Nord-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Møtene bør legges til høstterminen og skal blant annet tjene som en forberedelse til vårens Landsmøte.

7 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av vedtektene kan bare foretas på et landsmøte og vedtaket krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

8 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av Sff krever behandling av to på hverandre følgende Landsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Ved oppløsning tilfaller tilgjengelige midler Steinerskoleforbundet.

 

 

 

 

 

 

portuguese translaterраскрутка сайта гугл